Навчальна база

 

МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

(Код 8332)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення (за переліком), що застосовуються під час будівництва та ре­монту верхньої споруди залізничних доріг, сортувальних гірок, блокування та централізації систем на залізничному транспорті тощо. Здійснює щозмінне та технічне обслугову­вання залізнично-будівельних машин. Виявляє й усуває несправності у їх роботі, перевіряє справність систем і вуз­лів. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машин, що обслуговує.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, призначення, технічні характеристики машини, якою керує; правила й інструкції щодо її монтажу та демонтажу, експлуатації та ремонту; способи виявляння причин несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та елект­ричної енергії, сорти та властивості масел, палива, що за­стосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо за­безпечення безпеки руху поїздів під час проведення колій­них робіт, сигналізації, руху поїздів та маневрової роботи; правила технічної експлуатації залізничних доріг; технічні вимоги до виконання залізнично-будівельних робіт та їх якості; слюсарну та електротехнічну справи будівельних чи інших подібних за складністю машин та правила експлуа­тації електричних установок.

4-й розряд

Керує ланкорозшивальною машиною під час спору­дження та ремонту верхньої споруди залізничних колій.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією З розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Керує:

вирівнювально-підбивально-оздоблювальною маши­ною (окремі робочі вузли, механізми та дизель-генераторна силова установка);

думпкаром;

ланкоскладальною і розкладальною роз'єднувальною машиною (окремі вузли і механізми);

колієпідіймачем;

колійною стругою;

рейкоукладальником;

рихтувальною машиною (знімною);

снігозбиральною та збиральною колійною машиною без електричного керування;

укладальником вузької колії;

укладальником широкої колії (вантажопідіймальна та тягова лебідка укладального або навантажувального крана);

хопер-дозатором;

щебенеочищувальною (баластоочищувальною) ма­шиною (окремі робочі вузли, механізми та силові установ­ки).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Керує:

баластувальною машиною;

вирівнювально-підбивально-оздоблювальною маши­ною;

виправно-підбивально-рихтувальною машиною;

колійною рейкозварювальною машиною;

котлованокопачем;

ланкоскладальною і ланкорозкладальною машиною на коліях з рейками важкого типу;

машиною для кріплення і змащування клемних і закладних болтів;

укладальником широкої колії (лебідка для перетя­гування пакетів рейкових ланок і пересування моторної платформи);

рихтувальною машиною (крім знімної);

щебенеочищувальною машиною;

шпалопідбивальною машиною.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення (планува­льником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних пе­реводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуу­мним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною маши­ною), обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками та програмним забез­печенням, що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг, сортувальних гірок, систем автоматики та телемеханіки руху поїздів тощо. Здійснює щозмі­нне та технічне обслуговування залізнично-будівельної машини, якою керує, виявляє й усуває несправності у її роботі, перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем. Контро­лює технічний стан машини, якою керує, здійснює підготовку її до роботи. Бере участь у плановому запобіжному ремонті ма­шини, якою керує. Веде первинну технічну документацію.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, призначення, технічні харак­теристики машини, якою керує; правила й інструкції щодо мон­тажу, демонтажу, експлуатації та ремонту машини; правила програмного керування машиною, основи роботи з комп'ютером; способи виконання робіт з дотриманням техноло­гії та вимог до якості робіт; способи виявлення причин несправ­ностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних ма­теріалів та електричної енергії, сорти та властивості мастил, па­лива, що застосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт; пра­вила технічної експлуатації залізничних доріг, технологію вико­нання складних залізнично-будівельних робіт та вимоги до яко­сті робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колій­них машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин і правила експлуатації електричних установок; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнич­но-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

8-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення (планува­льником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних пе­реводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуу­мним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною маши­ною), обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками, програмним забезпе­ченням, що застосовуються під час виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг, сортувальних гірок, систем автома­тики та телемеханіки руху поїздів тощо. Контролює технічний стан машини, якою керує, здійснює підготовку її до роботи. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування машини, якою керує, виявляє й усуває несправності у її роботі, перевіряє спра­вність вузлів електронної та комп'ютерної систем. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини, якою керує. Веде пер­винну технічну документацію.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, призначення, технічні харак­теристики машини, якою керує; правила та інструкції з монта­жу, демонтажу, експлуатації та ремонту машини; правила про­грамного керування машиною, правила роботи зкомп'ютером; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; причини виникнення, способи виявлення та усу­нення експлуатаційних несправностей машини; норми витрат паливних, мастильних матеріалів та електричної енергії, сорти та властивості мастил, палива, що застосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення робіт; правила технічної експлуатації заліз­ничних доріг; технологію виконання особливо складних і відпо­відальних залізнично-будівельних робіт та вимоги до якості робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин та правила експлуатації електричних установок, електронних сис­тем; правила та норми з охорони праці лід час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнич­но-будівельних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту колій­них машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

 

Напишіть нам

Наші гостісчетчик посещений